Shakshuka
i Biryani Kashmiri

€17.00

Ajouter au panier
Shakshuka
i Biryani Agneau

€16.00

Ajouter au panier
Shakshuka
i Biryani Crevettes

€17.00

Ajouter au panier
Shakshuka
i Biryani Légumes

€16.00

Ajouter au panier
Shakshuka
i Biryani Boeuf

€15.00

Ajouter au panier
Shakshuka
i Riz Nature

€3.00

Ajouter au panier
Shakshuka
i Riz Pullao

€5.00

Ajouter au panier
Shakshuka
i Riz Kashmiri

€5.00

Ajouter au panier
Shakshuka
i Riz Légumes

€5.00

Ajouter au panier